top of page
Hotel Reimar

Hotel Reimar

2016 | Spain

מיזם זה נבחר לבנייה מ-CLT על-ידי בעלי בית המלון לא רק מתוך ראייה ירוקה, סביבתית וכלכלית אלא גם כדי לחסוך עד-כמה שניתן את הזמן בו יהיה על המלון להיסגר לצרכי הבנייה.

במיזם זה הורחב המלון ונבנו על-גבי המבנה הקיים שתי קומות נוספות הפונות אל הים.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 490 מ"ק.
שנת סיום: 2016.
משך אספקה: 4 שבועות.

Jordi Tió | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page